شبیه‌سازی جریان هوا در محفظه مستطیلی با استفاده از فلوئنت

شبیه‌سازی جریان هوا در محفظه مستطیلی با استفاده از فلوئنت

شبیه‌سازی جریان هوا در محفظه مستطیلی با استفاده از فلوئنت

فایل حاضر حاوی گزارش کامل شبیه‌سازی جریان هوا در محفظه مستطیلی با استفاده از فلوئنت است که به عنوان پروژه درس CFD دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. این فایل دارای یک گزارش 14 صفحه‌ای وُرد به همراه توضیحات کامل فیزیک مسئله و تنظیمات فلوئنت، فایل فلوئنت و گمبیت می‌باشد. مناسب جهت پروژه‌های کلاسی مرتبط با موضوع.


خرید آنلاین